Disclaimer

Stichting Kasteelpark Blitterswijck (Kamer van Koophandel: 86412766), hierna te noemen ‘de stichting’, verleent u hierbij toegang tot www.kasteelparkblitterswijck.nl. 

Beperkte aansprakelijkheid

De stichting spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en /of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.  De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de stichting. Hierbij geldt tevens een voorbehoud van typfouten. Ook voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de stichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten en bronvermelding

Alle rechten van intellectuele eigendom van door de stichting gegenereerde informatie ligt bij de stichting, tenzij anders vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting, behoudens slechts en zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voor de informatie op deze website is veel gebruik gemaakt van bronnen van derden, veelal via andere derden verkregen en niet altijd meer herleidbaar naar de originele bron. Indien de bron bij ons bekend is, is deze zoveel mogelijk bij de informatie of afbeelding vermeld. 

In het algemeen is veel informatie op deze website, al dan niet in bewerkte vorm, afkomstig uit de volgende bronnen:

– Het boek ‘Blitterswijck Noordlimburgs dorp met een rijke historie’ van auteur Pierre Beterams;

– De publicatie ‘Het verdwenen kasteel Blitterswijck’ door M. Flokstra;

– Het ‘Voorlopig ontwerp kasteel Blitterswijck’ van Sjors de Greeff en Leonieke Heldens, Arcadis Landschapsarchitectuur & Groene Stad

Mochten er op deze website informatie of afbeeldingen zijn gebruikt die aantoonbaar vallen onder uw copyright en u bent niet tevreden over de bronvermelding, neemt u dan contact op via contact@kasteelparkblitterswijck.nl, zodat de informatie of afbeelding van de juiste bronvermelding kan worden voorzien.

 

Privacyverklaring

De Stichting Kasteelpark Blitterswijck is gevestigd te Blitterswijck (hierna te noemen: de stichting) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86907514.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Stichting verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De stichting verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
 2. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

  De stichting verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

– NAW gegevens incl. historie

– E-mailadressen

– Telefoonnummers

– Geslacht

– Geboortedatum

1.3 De stichting kan deze gegevens gebruiken om:

 • uitvoeren van activiteiten;
 • het verstrekken van gepersonaliseerde documenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek
 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de stichting per e-mail:  contact@kasteelparkblitterswijck.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de stichting persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de stichting met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Stichting

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  De stichting zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
  De stichting treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
 2. DERDEN
  De stichting kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • verwerkers van de stichting (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • De stichting verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de stichting daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Blitterswijck, 23 juli 2023

 

copyright & privacy